Onlaýn suratdaky teksti tanamak

Surat ýüklemek

Tanajak tekstiňizi öz içine alýan şekili ýükläň. Hyzmatymyz JPEG, PNG we TIFF ýaly dürli şekil formatlaryny goldaýar.

Suraty gaýtadan işlemek

Ulgam OCR-iň hilini gowulandyrmak we gowulandyrmak üçin ýüklenen şekili awtomatiki usulda işleýär. Muňa kontrast güýçlendirmek, ses çykarmak we beýleki gaýtadan işlemek proseduralary girýär.

Teksti tanamak

Öňdebaryjy OCR tehnologiýalaryny ulanyp, hyzmatymyz gaýtadan işlenen şekili seljerýär we ondan tekst çykarýar. Ulgam çap edilen tekst we golýazma bilen işlemäge ukyply.

Netijeler

OCR netijeleri ulanyjynyň amatlylygy üçin ekranda görkezilýär. Teksti göçürip almak ýa-da başga ýere geçirmek zerurlygy bolmazdan göni web sahypamyzda okap bolýar.

Teksti gysgaça göçüriň

Hyzmatymyz, ykrar edilen teksti bufer paneline aňsatlyk bilen göçürmek mümkinçiligini berýär. Bu, teksti başga bir programmada ýa-da resminamada çalt we amatly ulanmaga mümkinçilik berýär.

Dürli dilleri goldamak

OCR algoritmlerimiz köp dili goldaýar, bu hyzmaty dünýäniň dürli künjeginden ulanyjylar üçin amatly edýär. Tekstiňiz haýsy dilde ýazylsa-da, hyzmatymyz ony tanamaga kömek eder.

Hyzmatdan peýdalanmak ssenarileri

  • Bilim pudagynda tagta belliklerini surata almak adaty bir ýagdaýa öwrüldi. Onlaýn şekil tekstini tanamak hyzmaty bu suratlary derrew tekste terjime edýär. Netijeli ekzamen taýýarlygy has elýeterli boldy.
  • Syýahat edeniňizde, suratlar arkaly sergi maglumatlaryny almak adaty bir ýagdaýa öwrüldi. Surat tekstini tanamak hyzmaty bu suratlary maglumat belliklerine öwürýär. Syýahatlar indi öwrenmek bilen utgaşdy.
  • Resminamalary sanlaşdyrmak aňsatlaşdyrylýar. Surat tekstini tanamak hyzmaty, gereksiz tagallalary aradan aýyryp, resminamalary redaktirläp boljak formata öwürýär.
  • Gözleg işleri dürli çeşmelerden alnan maglumatlaryň derňewini öz içine alýar. Surat tekstini tanamak hyzmaty, suratlardan maglumat ýygnamak we peýdalanmak prosesini aňsatlaşdyrýar.
  • Höwesjeň aşpez geljekki aşpezlik synaglarynyň reseptlerini alýar. Onlaýn şekil tekstini tanamak hyzmaty, bu suratlary resept dolandyryşyny güýçlendirip, redaktirläp boljak formata terjime edýär.
  • Tanyşdyryş döretmek prosesi has täsirli bolýar. Surat tekstini tanamak hyzmaty suratlardan maglumatlary slaýdlara çalt birleşdirmäge mümkinçilik berýär.
Goldaw formatlary:
.3fr
.ai
.arw
.avif
.bmp
.cr2
.crw
.cur
.dcr
.dds
.dng
.eps
.gif
.heic
.heif
.ico
.jfif
.jp2
.jpeg
.jpg
.jps
.kdc
.mef
.mrw
.nef
.nrw
.orf
.pcx
.pdf
.pef
.png
.ppm
.psd
.raf
.rw2
.sr2
.srf
.svg
.tga
.tif
.tiff
.wbmp
.webp